Zoek op land, regio of reis

×

Privacy Policy ...

Privacy Policy

Style in Travel Holding B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Style in Travel Holding B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Style in Travel Holding B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het. contactformulier.
Onder aan deze pagina vindt u ook onze contactgegevens.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Style in Travel Holding B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Bijzondere persoonsgegevens.

Je kunt bijzondere persoonsgegevens met ons te delen omdat je bijvoorbeeld medische assistentie nodig heeft, toestemming heeft gevraagd om te reizen met een medische aandoening of een speciale maaltijd heeft besteld. Tevens kan het voor de uitvoering van een reis noodzakelijk zijn dat paspoortgegevens gevraagd worden Door het zelf leveren van dergelijke persoonsgegevens, stem je ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en eventueel met derden kunnen delen. Je bent altijd gerechtigd om je toestemming in te trekken. Dit kan echter betekenen dat wij niet in staat zijn om alle of een deel van de door jou gewenste diensten te leveren.

Je persoonsgegevens worden door Style in Travel Holding B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna tot maximaal 10 jaar voor herhalingsaankopen.

Persoonsgegevens van klanten worden door Style in Travel Holding B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de travelvoucher;
- Het uitvoering geven aan en/of het verwerken van de travelvoucher

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De uitgegeven travelvoucher n.a.v. een vervallen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen en/of delen met het SGR:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Bijzondere persoonsgegevens.
- IBAN nummer
- BIC nummer
- Factuurgegevens
- Boekinggegevens

Voor de uitbetaling van een Travelvoucher kan het tevens zijn dat paspoortgegevens gevraagd worden. Door het zelf leveren van dergelijke persoonsgegevens, stem je ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en eventueel met derden kunnen delen. Je bent altijd gerechtigd om je toestemming in te trekken. Dit kan echter betekenen dat wij niet in staat zijn om alle of een deel van de door jouw gewenste diensten (tijdig) te leveren.

Jouw persoonsgegevens worden door Style in Travel Holding B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst/travelvoucher en daarna tot maximaal 10 jaar voor administratieve handelingen.

Style in Travel biedt de reiziger toegang tot een App te downloaden via iTunes/App Store voor iPhone & iPad en via Google Playstore voor alle Android apparaten waarin de reiziger praktische reisinformatie aantreft, een tijdlijn van de geplande reisonderdelen, bijbehorende vouchers en nuttige tips. Het e-mailadres van de reiziger kan worden gebruikt om deze app onder de aandacht te brengen. De persoonsgegevens welke de reiziger verstrekt en die strekken tot uitvoering van de reis worden gedeeld met derden die de techniek leveren voor het gebruik van de app en de reisdata uploaden. Op de bestemming wordt uw locatie bepaald middels GPS.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geboortedatum;
- Adresgegevens;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Bijzondere persoonsgegevens.

Wij hebben conform de geldende privacywetgeving een Verwerkersovereenkomst met deze derde(n) en zien toe op bescherming van jouw privacy.

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Style in Travel Holding B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Style in Travel Holding B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Persoonsgegevens van Direct Marketing worden door Style in Travel Holding B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Toesturen van (of bellen over) informatie/brochures over de organisatie en/of producten/diensten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Geen overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer
- E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Style in Travel Holding B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.

Persoonsgegevens van Digitale Direct Marketing worden door Style in Travel Holding B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven/aanmelden voor een nieuwsbrief/account.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Style in Travel Holding B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Style in Travel Holding B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Salarisgegevens;
- Kopie ID;
- BSN-nummer;
- Bankgegevens.

Je persoonsgegevens worden door Style in Travel Holding B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Medewerkersfoto's op de website worden door Style in Travel Holding B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Geeft een beeld van de organisatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Voornaam;
- Achternaam;
- Werkervaring;
- Reiservaring;
- Persoonlijke interesses.

Je persoonsgegevens worden door Style in Travel Holding B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat de medewerker in dienst is.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de reisovereenkomst;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- Het verzorgen van Direct Marketing.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken enkel en alleen persoonsgegevens buiten de EU aan leveranciers en indien nodig c.q. verplicht aan overheidsinstellingen om de (reis)overeenkomst uit te kunnen voeren.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Style in Travel Holding B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Style in Travel Holding B.V. van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou, direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cazebonne

Style individuals B.V.
Gildestraat 1
1704 AG Heerhugowaard
NEDERLAND
Tel. 072 511 61 11
Email. info@cazebonne.nl

ANVR nr: 02022
SGR nr: 02609

Kamer van Koophandel nr. 34109283
BTW nr. NL8076.24.500.B.01.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op!

©2023 Cazebonne | Style in Travel - All Rights Reserved | Reizen voor wijn- en fijnproevers